header_nieuw.jpg

LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE LUTRABOX WEBSHOP
1. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle door LUTRABOX. gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op alle door LUTRABOX. gedane aanbiedingen, leveringen en diensten.
2. Eigendomsovergang en risico
1. Behoudens het in lid 2 en verder gestelde gaat de eigendom van, en het risico voor beschadiging of tenietgaan van goederen, geheel of gedeeltelijk, op de koper over bij de levering.
2. Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid gesteld,
behoud LUTRABOX zich de eigendom van de goederen voor.
In dat geval gaat de eigendom op de koper over zodra hij aan al zijn verplichtingen jegens LUTRABOX heeft voldaan.
3. Indien het verkochte geleverd is maar nog niet betaald mag de koper het niet aan derden ter hand of ter beschikking stellen op grond van welke titel of welke
benaming dan ook. Hieronder valt onder meer de (gedeeltelijke) overdracht van goederen in eigendom, (onder)pand of bezitloos pand
4. Bij verlies, diefstal, inbeslagneming e.d. van het verkochte is de koper verplicht, zolang geen integrale betaling heeft plaatsgevonden, zulks binnen 24 uren na de
ontdekking daarvan aan LUTRABOX te melden.
5. Door het simpele feit van niet nakoming of overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt de koper dadelijk een opeisbare boete tot het bedrag dat gelijk
is aan de koopsom.
6. Lid 3 blijft buiten toepassing indien de wederpartij een bedrijf uitoefent, waarbij het verkopen van het geleverde doel is.
3. Levering
1. De levering van de goederen door de vennootschap vindt plaats op het adres van de koper. Als volgens Google Street View de bestelling gemakkelijk
afgeleverd kan worden, omdat koper voldoende ruimte voor aflevering ter beschikking heeft, bepaalt LUTRABOX het moment van bezorging.
Koper behoeft hiervoor op de dag van aflevering niet aanwezig te zijn en levering volgt zonder handtekening van aflevering. Enkel in het geval koper
niet beschikt over voldoende ruimte voor aflevering, zal LUTRABOX contact met koper opnemen om een bezorgdag en dagdeel af te spreken.
2. Levering geschiedt op het adres van koper, tenzij partijen schriftelijk een andere plaats van aflevering zijn overeengekomen.
3. De levering van de goederen vindt normaliter plaats binnen 10 werkdagen na het betaling van de bestelling, tenzij partijen anders overeengekomen zijn.
4. Is levering op de overeengekomen dag niet mogelijk, dan kan LUTRABOX na schriftelijk bericht de dag en het dagdeel van levering eenzijdig wijzigen,
zonder dat hierdoor voor de koper recht op schadevergoeding van enige directe of indirecte schade ontstaat.
5. De levering is voltooid op het moment dat de goederen ter vrije beschikking staan van de koper.
6. Indien een tijdige levering onmogelijk is als gevolg van overmacht of andere onvoorziene omstandigheden, wordt de levertijd verlengd tot dat moment
waarop LUTRABOX redelijkerwijze in de gelegenheid is tot levering. Als overmacht zal in ieder geval hebben te gelden natuurgeweld, winterse omstandigheden en staking.
7. Indien gerede twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper is LUTRABOX gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren
of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden, bijvoorbeeld zekerheid tot betaling van de koopsom.
4. Ontvangst en reclames
1. De koper verklaart het gekochte in goede staat met alle toebehoren te hebben ontvangen en dit bij aflevering te hebben gecontroleerd.
2. Indien de koper de geleverde goederen heeft verwerkt, bewerkt of anderszins heeft gebruikt is het recht te reclameren verwerkt, ook binnen de in lid 2 genoemde termijn.
Ook in dat geval wordt de koper geacht de goederen onvoorwaardelijk aanvaard te hebben.
5. Retourvoorwaarden
1. Voor producten die specifiek voor een klant zijn gemaakt (maatwerk), geldt het retourrecht niet.
2. De klant heeft een onvoorwaardelijk recht van retour binnen zeven werkdagen na ontvangst van de goederen.
3. Koper dient zelf zorg te dragen voor de retourzending naar LUTRABOX. De kosten hiervan komen voor rekening van koper.
Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden aan LUTRABOX zijn voor verantwoording en rekening van de koper. Indien LUTRA B.V. de retourzending
dient te verzorgen, zal LUTRABOX koper voorafgaand aan de retourzending hiervan prijsopgave doen.
4. Voorwaarden voor retourzending
         A. de goederen dienen geheel compleet en in de originele staat te zijn
         B. de goederen dienen ongebruikt te zijn
         C. de goederen dienen schoon te zijn, zoals de klant deze heeft ontvangen
         D. de goederen dienen geadresseerd te zijn aan:
         LUTRABOX
         Nieuwe Eerdsebaan 24 
         NL- 5482 V.S. 
         Nederland
5. Na ontvangst van de goederen zal het aankoopbedrag, (minus eventueel te verrekenen kosten voor retourzending en beschadiging),
binnen 30 dagen geretourneerd worden aan de koper.
6. Deelpakketten zijn speciaal voor u samengesteld en kunnen niet geretourneerd worden.
7. Speciaal voor de koper samengestelde orders kunnen niet geretourneerd worden.
6. Aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk een geldigheidsduur is vermeld. LUTRABOX is slechts door een aanbieding gebonden
indien zij binnen de aanbiedingstermijn schriftelijk bericht van aanvaarding ontvangen heeft, waarmee de overeenkomst tot stand komt.
7. Prijzen en betaling
1. Geplaatste bestellingen worden uitsluitend afgeleverd na betaling vooraf.
2. Betalingen dienen binnen veertien dagen na de factuurdatum te worden betaald.
3. Als betaling binnen deze termijn heeft plaatsgevonden zal zo snel mogelijk tot aflevering worden overgegaan.
4. Als betaling niet binnen de betalingstermijn van veertien dagen na factuurdatum is ontvangen, zal LUTRABOX een herinnering sturen met eenzelfde betalingstermijn.    
5. Indien de kostprijs van de door LUTRABOX verkochte producten een verhoging mocht ondergaan op grond van onder meer veranderende invoerprijzen,
prijswijzigingen, een wijziging in lasten, wijzigingen in heffingen en/of andere rechten of plichten, is LUTRABOXgerechtigd de prijzen aan te passen, ook in geval de order reeds bevestigd is. LUTRABOX zal hiervan de koper schriftelijk mededeling doen. Koper heeft het recht hierop de koop te ontbinden.
6. Indien de koper niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Vanaf de datum waarop de koper in verzuim is zal automatisch een rente verschuldigd zijn over de koopprijs van 1,5 % per maand, of gedeelte van een maand.
7. Indien LUTRABOX tot buitengerechtelijke invordering overgaat is koper een vergoeding voor incassokosten verschuldigd overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
8. Betalingen kunnen niet worden opgeschort, ook niet indien de koper meent enig recht van reclame te hebben.
8. Ontbinding
1. In geval van niet of niet tijdige betaling, of indien koper niet voldoet aan enige andere met LUTRABOX gesloten overeenkomst, heeft LUTRABOX het recht om de uitvoering van de desbetreffende overeenkomsten en alle verdere overeenkomsten tussen partijen, ook indien deze niet of slechts ten dele zijn uitgevoerd, op te schorten of te ontbinden door middel van een buitengerechtelijke verklaring, althans ontbonden te beschouwen zonder gerechtelijke tussenkomst, onverminderd het recht van LUTRABOX tot vordering van vergoeding van de schade, gederfde winst en interest.
2. Het bepaalde in lid 1 is ook van toepassing in geval van faillissement van de koper, diens surseance van betaling, aanbieding van een regeling aan crediteuren, beslaglegging op het bedrijfsvermogen of een gedeelte daarvan, liquidatie of overname van het bedrijf van de koper, wijziging van de rechtsvorm en wanneer er omstandigheden als in dit lid bedoeld bij het afsluiten van de koop overeenkomst zijn geweest, zonder dat LUTRABOX door de koper op de hoogte is gesteld.
3. Indien LUTRABOX besluit tot ontbinding, kan de koper aan de overeenkomst geen enkel recht meer ontlenen. Eventuele betalingstermijnen zijn vervallen en betaling van het reeds geleverde is direct en geheel opeisbaar.
9. Aansprakelijkheid
1. Alle directe of indirecte schade welke voortvloeit uit de met LUTRABOX gesloten overeenkomst jegens de koper en/of derden wordt bij deze uitdrukkelijk uitgesloten.
2. In het bijzonder aanvaard LUTRABOX geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door haar verstrekte afbeeldingen, catalogi en tekeningen. Hetzelfde geldt voor de door LUTRABOX verstrekte technische gegevens, maten en gewichten.
10. Wijziging van deze algemene voorwaarden
1. LUTRABOX is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan wie dan ook. Indien deze voorwaarden gewijzigd wordt zullen de nieuwe voorwaarden op de overeenkomst, aanbieding, levering of dienst van toepassing zijn die van kracht waren op de dag dat die overeenkomst, aanbieding, dienst of levering schriftelijk door LUTRABOX is bevestigd, tenzij anders overeengekomen.
11. Geschillen
1. Alle, door LUTRABOX als zodanig beschouwde, geschillen welke voortvloeien uit door haar gesloten overeenkomsten ter zake van verkochte en/of geleverde goederen, kunnen worden onderworpen aan het oordeel van kantonrechter dan wel de arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch. Bij uitsluiting is Nederlands Recht van toepassing.